Mer demokrati, mer åpenhet og direkte valg av tillitsvalgte

Hvem bør velge tillitsvalgte? Det ligger i ordets natur at tillitsvalgte må være valgt med tillit fra dem de er satt til å representere.

Publisert Sist oppdatert

Tillit går oppover. En tillitsvalgt students lojalitet og følelse av ansvar må være rettet mot studentene den tillitsvalgte representerer. En tillitsvalgt bør ikke føle seg bundet av lojalitet oppad i hierarkiet på NTNU.

Les mer om saken her: Endring i valg av programtillitsvalgte ved HF skaper reaksjoner.

I høst velges ikke program-tillitsvalgte på det Humanistiske fakultet (HF) og Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap (SU) av sine egne. De utpekes av studentrådet, som består av tillitsvalgte studenter på fakultetet. Det er dermed ikke gitt at de som utpeker de programtillitsvalgte på vegne av studentene er kjent med viktige forhold på det enkelte studieprogram. I en tid der mange studieprogram og institutt på HF er i en presset situasjon er det spesielt viktig at de tillitsvalgte har et klart mandat fra de studentene de er satt til å representere.

Les også: Stor lønnsforskjell blant professorer og ledere i akademia.

Tradisjonelt har universiteter vært preget av stor autonomi og stor indre grad av demokrati og selvstyre. Det interne universitetsdemokratiet er i dag truet. Ansatt ledelse og eksterne styrerepresentanter erstatter direkte påvirkning fra studenter og vitenskapelige ansatte. Innblanding og føringer fra departement og politikere utfordrer og truer den demokratiske medbestemmelsen. Demokrati og autonomi har tradisjonelt vært sentrale ledd i akademisk frihet. Om demokrati, autonomi og likemannsprinsippet uthules på NTNU blir det på sikt vanskeligere å opprettholde akademisk frihet i forskning og utdanning. Det er viktig at ledelse bygges på tillit og ikke baseres på et prinsipp om lojalitet ovenfra og ned.

Som tillitsvalgt og studentpolitiker har jeg selv sett at engasjementet og deltagelse ikke alltid har vært på topp. Løsningen på manglende engasjement er ikke mindre demokrati og mer ugjennomsiktige beslutningsprosesser. Løsningen ligger snarere i mer åpenhet, mer demokrati og mer kunnskap om de prosessene som skjer.

Les også: En ny kveld med Erna.

Studentene på Institutt for filosofi og religionsvitenskap (IFR) vedtok på allmøte en kort uttalelse hvor de krever at tillitsvalgte skal velges direkte og ikke utpekes indirekte. «Studenter på IFR krever at det gjøres endringer i ordning for valg av programtillitsvalgte. Allmøte mener at student-tillitsvalgte i programråd skal velges direkte fra studenter på studieprogrammene. Valg skal enten skje på allmøter eller ved elektronisk urnevalg slik at alle studenter kan delta». Her er det viktig at studentenes mening blir tatt til følge.

Selv om dette i det store bildet kan sees på som en liten sak har den en tung symbolsk tyngde. Studentene på IFR er tydelige i sitt krav om at det er studenter på det enkelte program som selv skal velge sine tillitsvalgte. På et universitet hvor demokrati og medbestemmelse er i ferd med å bli mangelvare er dette et meget viktig innspill som alle bør lytte til.