Norge må ta sitt miljøansvar

Under lørdagens samfundsmøte skal Storsalen stemme over en resolusjon knyttet til Klimasøksmål Arktis. Det blir spennende å se hva Storsalen mener.

Tekst: Tale Bærland, Leder ved Studentersamfundet i Trondhjem

Bakgrunnen for søksmålet er at regjeringen i 2016 delte ut tillatelser til å bore etter olje i nye områder i Barentshavet. Sårbare områder i Arktis. Spørsmålet alle stiller er om staten har brutt med sitt ansvar om å verne naturen og miljøet for framtidige generasjoner. Regjeringsadvokat Fredrik Sejersted kaller det for «Amerikansk grunnlovsaktivisme», men det bør ikke bare være et spørsmål om staten har brutt grunnlovens paragraf 112. Hva med Parisavtalen de inngikk kort tid før de nye tillatelsene for oljeboring ble gitt?

Les også: Det kan ikke være så vanskelig for Samfundet å anskaffe en egen konteiner for plastavfall, mener Sigurd Eilerås.

Gjennom Parisavtalen forpliktet vi oss til å begrense den globale oppvarmingen til godt under to grader mer enn førindustriell tid. Med godt under menes ned mot 1,5 grader. Det å opprettholde avtalen kan bli vanskelig om vi åpner for boring etter ny olje og gass. Norge må ta sin del av ansvaret og ikke åpne for oljeboring i sårbare områder i Arktis.

Når det kommer til klimaspørsmål kan ikke Norge være egoistiske. Vi kan ikke sitte med tanken om at vi kan fortsette slik vi har gjort de siste årene. Norge er jo et så lite land, og oljen vår så ren - det er de store landene som må dra lasset. Hvordan skal vi kunne kreve at de andre gjør tiltak, når vi selv åpner for mer oljeboring?

Ved å følge med på Save the Artic sin side, kan en se at det til stadig tikker inn nye signaturer fra mennesker som støtter opp om klimasøksmålet. Og dette er ikke bare nordmenn. I den lille tiden jeg har vært inne på siden har en tysker, brasilianer og japaner skrevet under. Dette er en internasjonal sak. Vår påvirkning på det arktiske miljøet forblir ikke i Arktis. Vi har ingen boble rundt det norske området som passer på at våre utslipp forblir her. Hele verden blir påvirket. Stormer, flom, og sult er bare noen få av konsekvensene, og de vil bare bli hyppigere og verre med tiden.

Under samfundsmøtet 24. september i 2016 vedtok Samfundet en resolusjon angående intensivering av kampen mot klimaendringene. Det ble blant annet vedtatt at Studentersamfundet i Trondhjem krever at Norge intensiverer innsatsen for å motvirke klimaendringene. Staten må slutte å subsidiere leting etter olje og gass omgående, og petroleumsproduksjonen må fases ut. Dette er ikke noe mindre aktuelt i dag. Norge må ta sitt ansvar!