Sau eller ulv? Ja takk, begge deler

Det er insentivene for å bygge gjerder, og ikke jakt, som må styrkes.

Tekst: Tale Bærland, Leder ved Studentersamfundet i Trondhjem

I Norge er 2 300 arter regnet som truet, og blant disse finner vi de store rovdyrene våre: ulv, gaupe, jerv, bjørn og fjellrev. Selv om disse dyrene er klassifisert som sterkt eller kritisk truede arter, gir den norske staten fellingstillatelser på alle artene, unntatt den fredede fjellreven. Mye av argumentasjonen er for beskyttelse av husdyr, men er ikke Norge stort nok for både husdyr og rovdyr?

Av 120 000 sau som dør på beite i året, er det i underkant av 20 000 knyttet til rovdyr, ifølge rovbase.no. Det vil si at et stort flertall dør av andre årsaker som fallulykker, påkjørsler, og sykdommer. Likevel er fokuset stort på rovdyr som dreper sau. Er det å felle rovdyr den mest miljøetiske løsningen? Er det den beste løsningen på lang sikt? Ville det ikke vært bedre å gjøre tiltak som sikrer et skille mellom ville og tamme dyr?

Les også motsvar fra Under Duskens journalist: Ulven vi har i dag har ingen verdi for norsk natur

Senterpartiet har nylig fremmet et forslag på Stortinget om å redusere bestandsmålene vi har på rovdyr. Bestandsmålene er allerede så lave at å skjerpe de vil føre til at Norge neglisjerer sine internasjonale forpliktelser. Norge har et ansvar for alle arter som er en del av naturmangfoldet i landet, både gjennom Naturmangfoldloven og Bernkonvensjonen. Vi har enkelte soner hvor rovdyrene blir prioritert, men disse sonene blir stadig mindre og mindre. Her er ulvesona et eksempel. Beveger ulven seg utenfor denne usynlige grensen, har de så og si skrevet under sin egen dødsdom. Innenfor ulvesona har bøndene tatt visse forbehold, dersom de velger å beholde dyreholdet sitt innenfor sona. Flere har satt opp gjerder, og noen har også gjeninnført gjetere som var vanlige i tidligere tider. Resultatet har vært at det er et beskjedent antall husdyr som blir tatt innenfor disse områdene. Altså, der bøndene har gjort tiltak ser man også en nedgang i antall dyr tatt av ulv.

Det er ikke alltid naturen som bør formes rundt hva som er mest komfortabelt for oss. Rovdyr er og blir rovdyr, og vi som mennesker må kunne tilpasse oss. Vi må gi bøndene mer øremerket finansiering for å sikre sine egne dyr, som ikke baserer seg på å jakte på og utrydde rovdyrene. Insentivene for å bygge gjerder og lignende finnes allerede, men disse må styrkes. Det må lønne seg å tenke framover, i stedet for å søke om erstatning når skaden først har skjedd. Rovdyrene skal ikke straffes for menneskelig aktivitet. Som WWF skriver: «rovdyrene gjør naturen villere», og det må da kunne være plass til både ville og tamme dyr i et land som Norge.