Hvordan skal Trondheim ta sin del av klimaregnskapet?

Ettersom mange unge er opptatt av klima og miljø har vi spurt partiene hva de ønsker å gjøre for at Trondheim skal ta sin del av klimaregnskapet.

Publisert Sist oppdatert

Venstre (V)

Det viktigste kommunen kan gjøre selv er å tenke miljø i alt av drift og innkjøp.

Andre ting vi ønsker er mer bruk av miljømerkingsordninger, beholde elbilfordelene, og at Trondheim starter med sortering av matavfall.

Rødt (R)

Vi vil legge til rette for kollektivtrafikk, som i størst mulig grad skal bli utslippsfri. På sikt ønsker vi en baneløsning. Andre tiltak vi ønsker er at eksisterende kommunale bygg skal gjøres mer energieffektive, at det bygges etter de beste miljøstandardene, og at nye boliger bygges med tanke på et godt kollektivtilbud slik at privatbilismen reduseres.

Det må i tillegg legges til rette for en reduksjon i de kommunalt ansattes bruk av flyreiser i jobb.

Høyre (H)

Høyre ønsker en grønnere by for å redusere klimafotavtrykket og for å skape en triveligere og sunnere by med mindre støv, støy, forurensning og forsøpling. Kommunen må gå foran gjennom blant annet redusert energibruk og klimanøytrale kjøretøy. Vi vil legge til rette for Trondheims kunnskaps- og forskningsmiljøer som vil lede an i å skape flere grønne arbeidsplasser. En tettere og mer urban by gjør det enklere for flere å velge kollektivtransport. Trondheim skal bli plastfri, og kommunen må vise vei ved for eksempel å fase ut plastemballasje og engangsplast til fordel for gjenvinnbare produkter. Høyre vil ha flere grøntområder og parker i bydelene. Vi må ta vare på byens grønne lunger, kulturlandskap og utfartsområder, og legge til rette for at flere kan bruke dem.

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

For det første må vi følge vår egen klimaplan og innfri vårt eget klimabudsjett. Da det ble vedtatt for fire år siden var ambisjonen for realistiske kutt ambisiøse, med konkrete mål for 2020 og 2030.

Nå er vi snart i 2020 og vi frykter at vi ikke gjør nok. Både mål og konkrete tiltak må skjerpes i neste 4-årsperiode.

Kristelig folkeparti (KrF)

KrF vil gjøre det lettere å velge miljøvennlig transport som sykkel, gåing og buss ved fortsatt utbygging av god infrastruktur og ved fortetting langs hovedrutene.

Vi ønsker å energieffektivisere bygg, bedre gjenvinning av avfall og lagre CO2 fra forbrenningsanlegget. Vi vil også jobbe for å minske matsvinn og unødvendig forbruk.

Arbeiderpartiet (Ap)

Vårt mål er å redusere klimautslippene i Trondheim med 80 prosent innen 2030. Ap ønsker derfor å få ned utslippene i egen organisasjon, stille klima- og miljøkrav når det bygges nytt og bygg skal rehabiliteres, og hente energi fra solceller. Vi vil bevare matjord til matproduksjon, plante trær og styrke kollektivtilbudet.

Vi mener også det er viktig å legge til rette for at teknologimiljøene i Trondheim kan utvikle ny teknologi som bidrar til at det blir mulig å redusere klimautslippene.

Senterpartiet (Sp)

Senterpartiet mener at dette best opprettholdes ved fornuftig forvaltning og bærekraftig bruk. God næringspolitikk og god klimapolitikk hører sammen. Det er viktig for oss at kommunen bruker sin makt som innkjøper til å skape et marked for norskproduserte, miljøvennlige produkter og tjenester. Vi vil ha strenge miljøkrav som vil gi grunnlag for utvikling av ny kompetanse, ny teknologi og bærekraftig industri. Vi vil også skape en kretsløpsøkonomi som ivaretar de globale bærekraftmålene.

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Vi må slutte å skyve nødvendige kutt foran oss, og sette et mål minimum 35 prosent av klimautslipp innen 2023 for å være på vei mot 2030-målet. I Trondheim er det først og fremst trafikk som utgjør store direkte utslipp, så biltrafikken må ned og hele transportsektoren må over på utslippsfrie alternativer.

Vi må bygge energigjerrige bygg, få på plass solceller, bruke ressursene i avfallet, fange opp CO2 fra forbrenningsanlegget og sørge for klimariktige innkjøp for å senke de indirekte utslippene. Kort sagt må vi gjøre en hel del, men det er fullt mulig dersom det prioriteres rett.

Fremskrittspartiet (Frp)

Noe av det viktigste vi kan gjøre er å legge til rette for boligbygging nært sentrum og ved gode kollektivårer. Sammen med utvikling av gode lokalsentre er dette tiltak som gjør det enkelt å leve og bo i Trondheim uten å være avhengig av å kjøre bil. Det skal være enkelt å gjøre gode, klimabevisste valg i Trondheim. Vi har mer tro på gulrot enn på pisk, også på dette politikkområdet.