MULIG SAMMENSLÅING: Engasjementet rundt sammenslåingsdebatten har vært stor den siste tiden. 28 januar får vi vite hvilket alterantiv NTNU-styret går inn for
MULIG SAMMENSLÅING: Engasjementet rundt sammenslåingsdebatten har vært stor den siste tiden. 28 januar får vi vite hvilket alterantiv NTNU-styret går inn for

NTNU får siste ordet

Strukturspørsmålet skal avgjøres 28. januar. Regjeringen ønsker å skape sterkere fagmiljøer i utdanningsinstitusjonene, men stundentpolitikerne motsetter seg en storsammenslåing.

Publisert Sist oppdatert

Kunnskapsdepartementet (KD) ga utdanningsinstitusjonene frist til i høst med å si om de ønsker å slå seg sammen med andre universiteter og høgskoler. NTNU trengte mer tid og fikk utsatt fristen til 28. januar. KD har signalisert at NTNU kommer til å få viljen sin, og spenningen er derfor stor før vedtaket offentliggjøres.

Fakta

Kunnskapsdepartementet har bedt institusjonene om å utrede sammenslåing av hensyn til fragmenterte fagmiljøer.

NTNU-styret gjør sitt endelige vedtak 28 januar. KD har signalisert at NTNU som en stor institusjon vil få viljen sin

Tre alternativer:
  • Fortsette med dagens struktur.
  • Sammenslåing mellom HiST og NTNU
  • Satelittløsning, sammenslåing mellom NTNU, HIST og Høgskolene i Ålesund, Gjøvik og Narvik.Alle de aktuelle høgskolene ønsker en fusjon med NTNU.
Studentparlamentet og Studenttinget er positivt instilt til alternativ A og B, men er skeptiske til alternativ C.

– Det er mange ulike meninger som kommer fram når rektor lytter til de forskjellige miljøene ved NTNU, så det blir spennende å se hva som blir utfallet, sier prorektor for utdanning Berit Kjelstad ved NTNU.

Sterkere fagmiljøer

Bakgrunnen for strukturdebatten i høyere utdanning (SAKS) er regjeringens ønske om å skape sterkere fagmiljøer og dermed høyere kvalitet i utdannings- og forskningssektoren. Strukturdebatten må ses i sammenheng med regjeringens arbeid med å ruste Norge for fremtiden ifølge statssekretær Bjørn Haugstad (H) i KD.

– Utdanningsinstitusjonene våre blir stadig viktigere for å få til en omstilling i Norge. Vi har utfordringer knyttet til lavere oljepris, eldrebølgen og vi trenger grønn kunnskap for å skape et mer klimavennlig samfunn, sier han.

Selv om sektoren kan vise til økt produktivitet de siste årene knyttet til forskningspublisering og produserte studiepoeng, vil KD at sektoren skal bli enda bedre.

– Vi ser at vi ligger noe bak våre naboland når det gjelder kvaliteten på forskningen, målt i for eksempel antall siteringer. Derfor har vi bedt institusjonen om å se på hvilken faglig profil de må ha for å heve kvaliteten, og om de er avhengig av fusjonering med andre institusjoner for å få det til, sier Haugstad.

Fordeler med NTNU/HiST-sammenslåing

Det foreligger tre alternativer som NTNU-styret skal ta stilling til (se faktaboks). Berit Kjeldstad mener det som taler for en sammenslåing mellom NTNU og HiST (alternativ B) er at de befinner seg i samme by, og at en fusjon mellom disse institusjonene derfor vil gå lettere enn ved en storfusjon.

– Det medisinske fakultet har vært tydeligst på at de ønsker en fusjon med HiST. Da vil man kunne få samlet medisin og sykepleierutdanningene på Øya og det vil bli et stort fagmiljø innenfor helse, sier hun.

Leder Synne Grønvold av Studentparlamentet ved HiST er enig i at de helsefaglige utdanningene vil ha stort utbytte av en sammenslåing med NTNU, og sier at helsesektoren har behov for mer tverrfaglighet. Hun peker også på at lærer-, teknologi- og økonomifagene vil få en fordel med en HiST/NTNU-sammenslåing.

– NTNU og HIST har en rekke komplementære fag og vi vil derfor sammen kunne gi en bredere studieportefølje. Ved en fusjon vil vi kunne tilby lærerkompetanse for både grunnskolen og videregående utdanning. I tillegg kan man lære mye av hverandre, fordi HiST har mer fokus på det pedagogiske, mens NTNU har hatt et større fokus på det faglige, sier Grønvold.

Kjeldstad sier dessuten at NTNU har mye å lære av høgskolene når det gjelder undervisning.

– HiST har mange spennende prosjekter om hvordan man lærer bedre av forelesninger. Dette kan overføres til oss og vil føre til at alle NTNU-studentene vil få utbytte av en fusjon, sier Kjeldstad.

Høy risiko med satelittløsning

Alternativ C går ut på at NTNU fusjonerer med HiST og høgskolene i Gjøvik, Ålesund og Narvik. Dette blir av flere betegnet som det mest risikofulle alternativet. Berit Kjeldstad tror det er flere faktorer som gjør at NTNU-ansatte er mest skeptiske til en storfusjon.

– Å fusjonere fem institusjoner og få til en god organisatorisk struktur tror jeg er den største utfordringen. I tillegg er det usikkerhetsmomenter knyttet til avstand og hvordan man skal tydeliggjøre merkenavnet NTNU når man blir spredt, sier Kjeldstad.

Samtlige av de aktuelle høgskolene, inkludert HiST, har stilt seg positiv til en storfusjon med NTNU. Studentene på HiST er imidlertid negative til dette alternativet, ifølge studentparlamentsleder Grønvold.

– Vi er skeptiske til de store geografiske avstandene, og alternativ C er heller ikke godt nok utredet. Alle høgskolene har utredet en fusjon med NTNU, men ingen har utredet samarbeid med de andre høgskolene. Vi vil for eksempel ende opp med fire sykepleierutdanninger ved en slik fusjon, sier hun.

Også NTNU-studentene er skeptiske til en storfusjon, men leder Jone Trovåg av Studenttinget sier likevel at de potensielle gevinstene er store ved en storfusjon, blant annet med et bedre samarbeid med næringslivet. Både Trovåg og Grønvold tror studentmedvirkningen kan bli mindre ved en storfusjon.

– Det er ingen stordriftsfordeler med å drive studentdemokrati. Det blir vanskeligere å høre alle studentene med en spredt campus, og det vil derfor kreve flere stillinger og mere midler, sier Trovåg.

Omorganisering koster

Innad i NTNU-miljøet har flere vært kritiske til at man må bruke ressurser på å bygge opp forskningsmiljøene ved høgskolene ved en fusjon. Prorektor Kjelstad er likevel uenig med de som sier at eliteforskningen ved NTNU blir svekket.

– Det vil bli mindre forskning per ansatt, men forskningen som finnes fra før vil jo ikke svekkes. Det vil dessuten være et større potensial for mer forskning ved fusjon, fordi man får tilgang til større fagmiljøer, sier hun.

Trovåg mener en fusjon vil være et økonomisk tapsprosjekt på kort sikt, og er kritisk til regjeringens avbyråkratiseringskutt i sektoren.

– I en periode når vi skal fusjonere vil det bli mer behov for administrasjon for å få til en vellykket omorganisering. Det er derfor uheldig at fusjonen skal skje samtidig som regjeringen ønsker å kutte administrasjonen hos institusjonene, sier Trovåg.

Ønsker samlet campus uansett

NTNU har vedtatt at de ønsker å samle sin undervisning på én campus, uavhengig om det blir sammenslåing eller ikke. Kjeldstad mener at dette vil bli lettere å finansiere dersom NTNU og HiST fusjonerer.

– Vårt øverste ønske er en samlet campus. HiST skal jo også samle sin utdanning, derfor blir det mer krevende å få til en enhetlig campus med to rektorer som reiser til Oslo annenhver helg for å forhandle om finansiering, sier hun.

KD har også sagt at de ikke vil pålegge hverken NTNU eller HiST en sammenslåing de ikke selv kan gå inn for. Lederne av Studenttinget og Studentparlamentet er også komfortabel med å fortsette som i dag. Kjeldstad sier at man likevel må jobbe for å bli bedre ved fortsatt alenegang.

– Det vil bli mer konkurranse fra andre institusjoner, og vi må derfor modernisere undervisningen vår, og vi må styrke samarbeidet med Sintef og andre institusjoner, sier Kjelstad.