– En rekke klare mangler ved systemet

NTNU står i fare for å miste retten til å opprette nye studieprogrammer om ikke Nokut-rapporten følges opp.

Tekst: Marie Sigstad og Synne Lerhol, Under Dusken

En fersk rapport fra en sakkyndig komité ved Nasjonalt organ for kvalitet i utdanning (Nokut) vil ikke godkjenne kvalitetssikringen av utdanningen ved NTNU.

Leder Simon Utseth Sandvåg for Studenttinget ved NTNU mener problemet er at kvalitetssikringen ikke blir tatt på alvor fordi NTNU tenker at kvaliteten på utdanningen er god som den er.

– Det blir en tankegang hvor det ikke er så farlig å ta imot tilbakemeldinger. Målet er å snu denne trenden, for hvis NTNU har et mål om å bli best, må dette tas på alvor, sier han.

Tilbakemeldingene drukner

I rapporten kommer det blant annet fram at «studentevalueringer inngår i begrenset grad i kvalitetssikringen av emner og programmer, og det er uklart hva instituttene gjør med de evalueringene som faktisk gjennomføres».
Videre konkluderer den med at «referansegruppesystemet kan være en sovepute for å innføre andre tiltak for å bedømme læringskvaliteten».

Utseth Sandvåg forteller at referansegruppene er en veldig viktig del av kvalitetssikringen for studentene, og at det er et stort problem at disse ikke fungerer slik de skal i dag.

– Referansegrupper fungerer bra hvis foreleseren vil bruke disse, men der dette ikke skjer kommer ikke studentenes meninger fram. NTNU trenger et system for tilbakemeldinger som sørger for at de blir fulgt opp og vurdert. Det er dumt hvis ingenting skjer med disse, sier han.

Mangler et forståelig system

Utseth Sandvåg mener at NTNU mangler et overordnet system for kvalitetssikring. I dag er det forskjellige praksiser ved hvert fakultet og institutt.

– NTNU trenger en tydeligere ansvarsfordeling. Det er viktig å klargjøre hva studentenes rolle skal være i kvalitetssikringen, sier Utseth Sandvåg.

Han er fornøyd med at oppmerksomheten rundt den manglende kvalitetssikringen vil føre til endringer.

– Etter å ha snakket med mange studenter er dette et område vi ser at ikke fungerer. Det er bra at Nokut påpeker mangler i kvalitetssikringen, da de har makt til å gjøre noe med det, sier han.

Prorektor for utdanning og læringskvalitet Berit Kjeldstad ved NTNU forteller at komiteen mener dagens system og rutiner ikke er godt nok kjent blant ansatte og studenter.

– De mener at en av årsakene til manglende kvalitetssikring er at rutinene ikke er beskrevet tilstrekkelig. Bruk av referansegrupper blir praktisert veldig ulikt. Komiteen mener at dette bør settes inn i et mer felles system som er forståelig for studentene, sier hun.

Aldri vært tvil om kvaliteten

Kjeldstad ser alvorlig på rapporten og sier at de vil gjøre det de kan for å få på plass et system som tilfredsstiller Nokuts krav.

– Komiteen tviler ikke på at NTNU tilfører samfunnet kandidater med god kvalitet, men de mener at vi kan bli bedre på å jobbe systematisk med å kvalitetssikre utdanningen, sier hun.

Hvordan kan NTNU-ledelsen vite at kvaliteten på utdanningen er god, hvis ikke kvalitetssikringen er tilstrekkelig?


– Vi har i dag rapportering og dialogmøter flere ganger i året på fakultetene hvor kvalitet er tema, så NTNUs ledelse har aldri vært i tvil om utdanningskvaliteten. Et mer enhetlig system kan likevel gjøre det lettere å finne områder hvor kvaliteten ikke er tilstrekkelig. Hensikten med et system er å finne gode måter å forbedre undervisningen på, og ikke bare rapportere for rapporteringens skyld, sier Kjeldstad.

Begrensning av akademisk frihet

Direktør Terje Mørland i Nokut sier at en underkjennelse av kvalitetsikringssystemet ikke vil skje øyeblikkelig.

– Rapporten som har kommet nå er en anbefaling fra en sakkyndig komité. NTNU har mulighet til å kommentere denne fram til endelig avgjørelse fattes av oss den 25. april, sier han.

NTNU har seks måneder på å etablere et nytt, tilfredsstillende system hvis dette ikke godkjennes. Mørland sier at dersom heller ikke dette godkjennes, må de legge sanksjoner på NTNUs virksomhet.

– Hvis et nytt system underkjennes vil NTNU miste retten til å opprette nye studieprogram. Dette vil være en alvorlig begrensning av NTNUs akademiske handlingsfrihet, sier han.

––

Denne artikkelen ble opprinnelig publisert i forrige papirutgave av Under Dusken.