GOD LØSNING: Statssekretær Bjørn Haugstad mener KD har truffeten god beslutning ved å slå sammen samskipnadene
GOD LØSNING: Statssekretær Bjørn Haugstad mener KD har truffeten god beslutning ved å slå sammen samskipnadene

Oppstand i Oppland

Partene mener sammenslåingen av studentsamskipnadene for nye-NTNU har blitt tvunget gjennom for fort, og at den kan være ulovlig.

Publisert Sist oppdatert

Til tross for både uklare lover og stor motstand i Lillehammer og Gjøvik valgte Kunnskapsdepartementet mandag 28. september å slå sammen Studentsamskipnaden i Trondheim (SiT) med skipnadene i Ålesund og Gjøvik. Sammenslåingen skal være gjennomført innen januar 2016.

Fakta

Faktaboks: Studensamskipnader

  • SOPP: Studentsamskipnaden i Oppland, som omfatter Høgskolene i Lillehammer (HiL) og i Gjøvik (HiG). HiG vil bli en del av nye-NTNU.
  • SIT: Studentsamskipnaden i Trondheim, som omfatter NTNU og Høgskolen i Sør-Trøndelag (HiST). Både NTNU og HiST blir en del av nye-NTNU.
  • Formålet til studensamskipnader er å jobbe for lik rett til utdanning
  • Organisasjonene tar for seg studentenes velferdsbehov, gjennom studentboliger, treningsfasiliteter og kantiner

Loven om studentsamskipnader er vag, og det mangler en klar tanke om det egentlig er lov å dele opp en studentsamskipnad over flere byer. Advokatfirmaet KPMG sendte 17. september et brev til Kunnskapsdepartementet der de ønsket en avklaring om lovligheten av sammenslåingen.

Fakta

Faktaboks: Prosessen rundt nye SiT- Kunnskapsdepartementet, SiT og NTNU ønsker at SiT skal ha ansvar for velferdstilbudet ved NTNU sine nye campuser i Gjøvik og Aalesund- Prosessen for kartlegging av nye SiT startet 18. mars- Prosessen skal være klar til januar 2016

Motstand i Oppland

I flere brev sendt til Kunnskapsdepartementet uttrykker både Studentsamskinaden i Oppland (Sopp) og Lillehammer og Gjøvik kommune stor misnøye med NTNU og SiT, og hvordan høringsprosessen har foregått. I et brev datert 11. september skriver Sopp at beslutningsgrunnlaget for å ta stilling til organiseringen av studentvelferden ved nye NTNU ikke er god nok. På grunnlag av utredninger en arbeidsgruppe har gjort på bestilling fra NTNU, hevder Sopp at det ikke er tatt hensyn til studenter i Gjøvik og Oppland.

– Høringsinnspillene fra Sopp sine nærstående parter til utredningen er entydige på at konsekvensene for studentvelferden og for SOPP er alt for svakt belyst. Utredningen belyser etter styrets syn ikke et godt nok utvalg av alternative modeller.

Sopp mener at siden prosessen med deling av den nye studentsamskipnaden har vært kort og uryddig, er det de som bør ha ansvar for studentvelferden i Gjøvik.

Lillehammer og Gjøvik støtter Sopp

Sopp får støtte fra Lillehammer kommune i et høringsinnspill datert den 17. september, som i likhet med Høgskolen i Lillehammer (HiL) mener at prosessen har vært for kort.

– Lillehammer kommune slutter seg likeledes til HiLs kommentarer om at rapporten i altfor liten grad synliggjør konsekvensene for de institusjonene (les: SOPP Lillehammer) som ikke vil inngå i «Nye NTNU»

De hevder også at det er påfallende at studentene, som er fornøyde med tilbudet fra Sopp, nå skal bli dekket av SiT som har mindre fornøyde studenter. Det tillegges også at Sopp har en veldrevet økonomi, med gode velferdstilbud til sine studenter.

– Brukerundersøkelser og statistikk viser at Sopp har blant landets mest fornøyde studenter, laveste kantinepriser og beste dekningsgrad av studentboliger. Den løsningen som til slutt blir valgt for «Nye NTNU» må være minst like god som nå også for Lillehammers studenter.

Ordfører i Gjøvik kommune, Bjørn Iddberg, utrykker i et brev til Kunnskapsdepartementet datert 15. september stor misnøye ovenfor kunnskapsdepartementet, i likhet med Lillehammer kommune.

– Det er mange praktiske og økonomiske forhold som trenger tid og utredning ved endring av organiseringen. Gjøvik kommune ber derfor om at vurderingene som gjøres blir grundige og betryggende før en lander på en valgt modell, samt at den lokale involveringen på hvert studiested blir tilstrekkelig når det gjelder medvirkning til å finne den beste løsningen.

KPMG - ikke hjemmel i loven for oppdeling

SiT og NTNU er ikke det eneste universitet i Norge som jobber med sammenslåing av studentsamskipnader. Også Norges Arktiske Universitet (Universitet i Tromsø) jobber med en sammenslåing av Norges Arkitske Studensamskipnad med Studentsamskipnaden i Nordland og Studentsamskipnaden i Harstad.

– Vi har ikke funnet hjemmel i loven for at er mulig å dele opp studensamskipnader i flere byer, forteller advokat Lars Eliassen i KPMG.

KPMG mener at siden det ikke er lov til å dele opp studentsamskipnader, er det slik at det nye SiT har to muligheter. Et alternativ er at SiT kan kjøpe opp deler av Sopp og Studentsamskipnaden i Sunnmøre.

– Alternativet er at Kunnskapsdepartementet gir en avklaring. Enten gjennom en lovendring eller en avklaring rundt dette punktet i loven kan en dele opp studentsamskipnader, sier Eliassen.

Mandag 28. september mottok KPMG et brev fra kunnskapsdepartementet hvor de har gitt en avklaring, og hevder at det vil være uproblematisk å slå sammen Norges arktiske studentsamskipnad med Studentsamskipnaden i Narvik og i Harstad.

Én institusjon, én studentsamskipnad

Statssekretær i Kunnskapsdepartementet Bjørn Haugstad forteller at det er Kunnskapsdepartementet som har det overordnede ansvaret for studentvelferden og organisering av denne. Det er altså Kunnskapsdepartementet som fatter vedtak om sammenslåing av Studentsamskipnadene.

– Vi har fattet beslutningen om å slå sammen Studentsamskipnaden i Trondheim, Studentsamskipnaden i Oppland avdeling Gjøvik og Studentsamskipnaden i Ålesund, sier statssekretær Haugstad.

Departementet mener at det foreligger tilstrekkelig grunnlag for å treffe slutningen, og de velger også å gå imot KPMG sine advokater som mener at det ikke juridisk hjemmel i loven til å kunne slå sammen studentsamskipnadene.

– Vi registrer at det har vært en motstand fra Studentsamskipnaden i Oppland, som har søkt om ytterligere utredninger. Departementet har lagt særlig vekt på behovet for at NTNU og studentene kun skal måtte forholde seg til én studentsamskipnad, sier Haugstad.

Utvalget som har jobbet med saken mener at studentene i både Volda og Lillehammer fortsatt vil få dekket sine behov gjennom Studentsamskipnaden i Oppland og Sunnmøre.

SiT - vil forholde seg til sammenslåingen

Konsernsjef Knut Solberg i SiT forteller at de er nødt til å forholde seg til kunnskapsdepartementet sin avgjørelse. Han fremhever også at det har vært en høringsrunde, hvor SOPP har fått lov til å uttale seg.

– Det viktigste for oss er at studentene har muligheten til å bidra til et godt studentdemokrati og at de får et godt velferdstilbud. Det er også slik at når kunnskapsdepartementet har fattet sitt vedtak, må vi forholde oss til det, sier Solberg.

Videre sier han at det er viktig for SiT å sette seg ned og finne gode løsninger, som også innebærer et samarbeid med SOPP og studentsamskipnaden i Volda.