Vi gir deg en liten guide til hva slags valgflesk partiene byr på for å forføre studenten. Bildet er fra NRKs valgdebatt på Samfundet i 2015.
Vi gir deg en liten guide til hva slags valgflesk partiene byr på for å forføre studenten. Bildet er fra NRKs valgdebatt på Samfundet i 2015.

Spenn, kos og bolig?

Vi har snakket med de største partiene for å finne ut hvilket parti som vil sleike studentene mest opp etter ryggen.

Tekst: Lisa Botterli Flostrand, Maria Norum, Anna Johnsen

Alle partiene vil gjerne ha studentenes stemme, og de er som regel villige til å love gull og grønne skoger. Vi gir deg en liten guide til hva slags valgflesk partiene byr på for å forføre studenten.

  1. Hva vil dere gjøre for studentene hvis dere blir valgt inn på Stortinget?

  2. Bør studiestøtten økes fra 1G?

  3. Hvorfor bør en student stemme på dere?

Arbeiderpartiet

Kristian Torve, femtekandidat i Sør-Trøndelag

  1. Det er flere ting vi vil jobbe for. Først og fremst må vi få flere gjennom studieløpet. Vi vil gi studentene mer tid til å studere og la studentene få være student. Da må vi øke studiestøtten, bygge 3000 nye studentboliger hvert år, og gi studentene den faglige veiledningen de fortjener i alle studieretninger.

    En av fem jenter sliter med en eller annen form for angst, depresjon eller ensomhet. Vi har troen på at et løft i studenthelsetjenesten kan være et godt svar på dette. Da må vi ha tettere samarbeid mellom NTNU, Trondheim, St. Olavs hospital og SiT.

  2. Vi har sagt at vi skal fullføre opptrappingsplanen mot elleve måneders studiestøtte. Så er det slik at det viktigste vi kan gjøre for studentenes lommebok er å bygge flere studentboliger. Da vil leieprisene gå ned, bokvaliteten gå opp, og studentene vil sitte igjen med en større andel av stipendet sitt til andre ting enn bokostnader.

  3. Vi vet at det er 23 000 for få studieplasser på grunn av høyere arbeidsledighet og at flere derfor står lengre i utdanning, eller omskolerer seg. Det gjør at mange som kommer rett fra videregående vil slite uvanlig mye med å få seg en studieplass. Det er viktig for oss at studentene har en jobb å gå til etter endt utdanning, og vi skal bidra til å skape nye arbeidsplasser i framtidens næringer.

Sosialistisk Venstreparti

Nisrin El Morabit, tredjekandidat i Sør-Trøndelag

  1. SV kjemper mot forskjellene i Norge, det å ha lite forskjeller er bra også for studentene. Vi studenter er framtida. Lofoten, Vesterålen og Senja fritt for olje er å ta vare på framtida, og SV er garantisten mot oljeboring. Boligprisene er med på å skape et A- og B-lag i samfunnet med hvem som har råd til å kjøpe eller ikke. Det trengs en offensiv og sosial boligpolitikk, der en slår hardt ned på boligspekulasjon. Husbanken må styrkes, slik at de som ikke har egenkapital kan få den støtten de trenger til å komme seg inn på boligmarkedet.

  2. Ja, vi ønsker å øke til minimum 1,5G og øke studiestøtten til elleve måneder. Men vi ønsker en økning i stipendet, og ikke påføre studenter mer lån. Dette har vi råd til fordi vi ønsker en skattepolitikk motsatt av dagens regjering, de med minst skal få skattelettene, mens de som har mest skal skattes mer.

  3. Tennene er også en del av kroppen. SV ønsker tannhelse inn i folketrygden slik at en ikke må blakke seg hver gang det skjer noe med dem. Vi ønsker videre å få slutt på at private aktører tjener seg rike på velferdsgoder med våre skattekroner. Derfor ønsker vi å stoppe velferdsprofitørene i offentlige tjenester – helsevesenet skal drive med omsorg, ikke butikk. Vi ønsker økt samarbeid mellom forskerinstitusjonene og samfunnet, og der en øker grunnstøtta til forskning i stedet for at det skal være konkurranseutsatt.

Venstre

Jon Gunnes, førstekandidat i Sør-Trøndelag

  1. Først og fremst skal vi jo skape enda flere studieplasser, samt bedre de som allerede finnes. Venstre satser på forskning, og vil også ha dette som fokus når vi utarbeider nye studieplasser, hvor vi allerede har skapt 2000 nye. Ellers har vi bygd 3000 nye studentboliger sammen med den sittende regjeringen, og vil gjerne fortsette med denne innsatsen. Alle studenter skal ha tak over hodet. Vi har startet innfasingen av elleve måneders studiestøtte, og vil jobbe for å øke studiestøtten videre. Her snakker vi om en reell økning i støtten, ikke bare en utjevning av det man har hatt tidligere.

  2. Ja, vi mener den skal være 1,5G. Det skal vi få til i løpet av en fireårs innfasing. Støtten fordeles over elleve måneder.

  3. Fordi vi har stor tro på at studentene skal bidra i samfunnet. Gjennom kunnskap har Norge som nasjon fortrinn. Derfor er det svært ønskelig at de skal ha gode forutsetninger under studiet. Norge trenger studenter som en ressurs.

Kristelig Folkeparti

Geirmund Lykke, førstekandidat i Sør-Trøndelag

  1. Studenten må sikres mulighet til å være nettopp student gjennom gode nok vilkår, og studentenes rettigheter med tanke på helsetilbud og rettigheter i trygdesystemet må forbedres. Vi vil øke studiestøtten til 1,5G og gi tilskudd til 3000 nye studentboliger i året. Vi vil gi studentsamskipnadene mer penger til arbeid innenfor psykisk helse, og innføre 12 måneders studiestøtte for studenter med små barn. Vi ønsker at studenter som er ferdigutdannede og som ikke umiddelbart får seg jobb, blir sikret bedre rettigheter i etterkant ved at støtten fra Statens lånekasse regnes som inntekt når trygdeordninger skal beregnes.

  2. Vi lever i en tid med store omstillingsprosesser. Veien til nye løsninger og nye næringer tror vi starter med ivrige studenter som kan fokusere 100 prosent på å tilegne seg kunnskap, og ikke minst utvikle kunnskapen videre. Det mest virkningsfulle vil nok være å knytte studiestøtten til 1,5G.

  3. Fordi vi vil gi studentene mulighet til å studere på fulltid. Og forbedre støtteordningene for studenter med barn slik at det blir lettere å kombinere studier med det å være foreldre. Samt gi universitetene bedre vilkår gjennom blant annet å øke basisbevilgningene.

Rødt

Roald Arentz, fyleksleder i Sør-Trøndelag

  1. Vi ønsker en fullstipendiering til alle studenter på sikt. På veien dit støtter vi kravet om at studiestøtten økes til 2,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden, og at låneandelen reduseres til 40 prosent av beløpet, uavhengig av studiepoengproduksjon. Vi ønsker bedre velferdsordninger for studenter, blant annet bedre vilkår for studenter etter fødsel, og minimum tolv måneders studiefinansiering for studenter med barn.

  2. Ja. Slik det er i dag har ikke støtteordningene holdt tritt med prisveksten ellers i samfunnet, især på boligfronten.

  3. En student bør stemme Rødt fordi vi er partiet som vil gi mest til studentene som en særskilt gruppe i samfunnet, jamfør undersøkelsen fra Universitas i 2013. Dette vil vi fortsette med, også når vi kommer på Stortinget. Vi vil også være en garantist for et inkluderende og ordnet arbeidsliv, både for de som jobber under studiene og for de som blir ferdige. Vi ønsker en boligpolitikk som temmer den markedsstyrte prisgaloppen i storbyområdene, og som sikrer boliger til overkommelige priser for førstegangsetablerere. Vi tror våre verdier og vår politikk samsvarer godt med verdiene hos studenter flest.

Høyre

Mari Holm Lønseth, andrekandidat i Sør-Trøndelag

  1. Høyre vil bedre studentøkonomien ved å fase inn elleve måneders studiestøtte, og bygge enda flere studentboliger. Vi vil også forbedre støtteordningene til studenter med barn og gi studentene muligheten til å ta opp mer lån i Lånekassen. I tillegg vil vi heve inntektstaket for omgjøring av studielån til stipend, sånn at man kan jobbe litt mer om sommeren uten å være redd for å gå over grensa. Vi vil også heve kvaliteten på høyere utdanning. Undervisningen man får skal være god, digitale muligheter skal utnyttes, og vi skal opprette flere studieplasser blant annet innen IKT og digitalisering.

  2. Høyre har ikke tallfestet økning av studiestøtten til et gitt beløp. Vi vil styrke studiestøtten, både ved å øke den og ved å fase inn elleve måneders studiestøtte. I alle våre budsjett har vi økt studiestøtten utover prisvekst, som har styrket studentenes kjøpekraft. I denne perioden er studiestøtten økt med 8800 kr. Det kommer godt med for studentene.

  3. Noe av det viktigste er å ha en jobb å gå til når man er ferdig på studiet. Norge har vært gjennom et dramatisk oljeprisfall i denne regjeringsperioden. Nå er ledigheten på vei ned, veksten på vei opp, og det skapes flere jobber. Vi må fortsette arbeidet med å forenkle for bedriftene, satse på forskning og innovasjon som gjør at det kan skapes enda flere jobber. Mange studenter venter spent på arbeidslivet utenfor studiet, og vi må ha en politikk som gjør at det skapes flere jobber. Alle studenter skal kunne få en jobb å gå til når de er ferdige.

Fremskrittspartiet

Sivert Bjørnstad, nienderepresentat i Sør-Trøndelag

  1. Dette er et stort spørsmål, men det er først og fremst to ting vi ønsker å fokusere på. Det første er studentvelferd. Vi ønsker å fortsette jobben vi er i gang med, hvor vi skal fullføre opptrappingen mot elleve måneders studiefinansiering. Målet vårt er å knytte dette til 1,5 G. I tillegg til dette skal vi øke antallet studentboliger ytterligere. Det andre som er et viktig fokus for FrP er studierelevanse. Det er viktig at vi fortsetter å jobbe med studiekvalitet, slik at vi kan gjøre studiene mer relevant for studentene, og ikke minst næringslivet de skal inn i etter endt studietid.

  2. Fremskrittspartiet har ikke programfestet verken det ene eller det andre, vi skal fortsette å jobbe mot elleve måneders studiefinansiering. Jeg skal jobbe for at Frp i løpet av perioden skal knytte studiestøtten opp mot 1,5 G. Men selv om den ikke er det i dag, har vi økt den mer enn prisveksten hvert år de siste fire årene, i motsetning til det som var tidligere. Jeg er positiv til at vi skal knytte studiestøtten opp til grunnbeløpet.

  3. En student bør stemme på meg fordi jeg nettopp har vært student selv, og jeg vet derfor hva det vil si å være student i dag. Jeg vet hva man får for beløpet fra Lånekassen, og hvorfor det bør økes. Det er viktig at studentene har én eller flere unge stemmer på Stortinget som kan tale studentenes sak. Det er enklere å ta kontakt med noen som er jevngammel enn å prøve å forklare en 60 år gammel mann om utfordringene norske studenter har i dag. Jeg ønsker å være studentenes talerør på Stortinget, et innspillspunkt for studentene. Det tror jeg at jeg har fått til så langt, og forhåpentligvis føler studentene at de har en representant i meg.

Alle partier vi har snakket med vil gi mer spenn, mer bolig, og mer kos til studentene. Hvorvidt dette kommer til å skje er dog mer usikkert. Det er også interessant å merke seg at det er veldig små forskjeller mellom hva de ulike partiene mener, og stor oppslutning rundt ufarlige og uforpliktende studentsaker. Med unntak av Rødt som ønsker å gi deg omlag 180 000 kr i stipend, er de fleste partiene mer labre i sine visjoner for framtidens studentpolitikk. Det er lett å si at man vil gjøre det lettere å være fulltidsstudent, det er populært å si at man skal bygge flere studentboliger, men det er dessverre også like lett å prioritere bort studentsakene når det kommer til votering på stortinget. Vi konkluderer derfor med at når du skal bestemme deg for hva du skal stemme, bør du gjerne også sjekke ut resten av partiprogrammene, for her var det mye lik tåkeprat.

Senterpartiet og MDG valgte å ikke svare på forespørsler fra Under Dusken