Usikker framtid for psykologisk institutt

Det utredes for et nytt psykiatribygg tilknyttet St. Olavs hospital på Øya

Publisert Sist oppdatert

I framtiden kan Psykologisk institutt ved NTNU bli flyttet til det medisinske fakultet på Øya. De tillitsvalgte studentene ved instituttet er bekymret for at den faglige bredden forsvinner.

Fakta

Nytt psykiatribygg

  • Det utredes for et nytt psykiatribygg tilknyttet St. Olavs Hospital på Øya.
  • Det har vært tema flere ganger tidligere, men ikke blitt finansiert.
  • Regjeringen vedtar finansiering av et slikt byggeprosjekt.
  • Psykologisk institutt kan bli flyttet inn i et slikt nybygg på Øya, i tillegg til å bli en del av det medisinske fakultet.
  • Det ble i januar fremlagt en konseptvalgrapport fra Rambøll på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet, som ser på mulige løsninger for et mer samlet NTNU campus.
  • Rapporten foreslår blant annet å samlokalisere psykologi og psykiatri.
Kilde: Rambøll; KVU Framtidig lokalisering av campus NTNU og Liv Haugen fra Helsebygg Midt-Norge

Kunnskapsdepartementet og Helsebygg Midt-Norge ser på muligheten for å opprette et nytt psykiatrisk og helsefaglig senter tilknyttet St. Olavs hospital. I tillegg pågår debatten om campus Dragvoll skal flyttes mer sentralt. En eventuell flytting kan avgjøre hvordan Psykologisk institutt ved NTNU, som tradisjonelt har vært til-knyttet Samfunns vitenskap og teknologiledelse , vil se ut i framtiden.

Savner informasjon

Tillitsvalgt for masterstudentene ved Psykologisk institutt, Stian Hansen, stiller seg ikke positivt til en sammenslåing med Det medisinske fakultet.

– Jeg er skeptisk til å slå sammen Psykologisk institutt med DMF. Jeg ser helst at vi oppretter et eget psykologisk fakultet, så vi får ivaretatt bredden i psykologien, som først og fremst er en atferdsvitenskap. Det har de gjort i Bergen, og det fungerer veldig bra, sier han.

Tillitsvalgt for bachelorstudentene, Ida Kristin Antonsen, ønsker at instituttets vitenskapelig ansatte engasjerer seg mer i saken.

Einar Tryti, som er tillitsvalgt for profesjonsstudentene, mener de trenger mer fakta og flere vurderinger, både fra ledelsen og fagpersoner innen psykologi.

Vi savner først og fremst en faglig debatt, men også informasjon. Hva er de faglige og akademiske konsekvensene av å legge Psykologisk institutt under DMF framfor SVT? Vi må vite hva som skjer, så vi kan ta stilling til prosessen basert på forutsigbarhet. Psykologi er en egen vitenskap og en egen disiplin, og da må vi ha rom til å være nettopp det, sier han.

Lite samarbeid

De tillitsvalgte kan opplyse om at det i dag er lite samarbeid mellom Psykologisk institutt og DMF når det gjelder utdanning. Det varierer fra ingenting på bachelornivå til noen fellesfag på master- og profesjonsnivå.

Vi har mye sosialt samarbeid mellom linjeforeningene, men ikke faglig. Vi har én undervisningsdel ett år som foregår på DMF, i forbindelse med hjernedisseksjon. Det er alt, sier Tryti.

Han er likevel klar på at samarbeid gjerne er noe de ser mer av.

– Vi har helt sikkert mye å lære av medisinstudentene, og de har i alle fall mye å lære av oss. Er det én ting ferdigutdannede leger sier at de savner, så er det psykologikompetanse i møte med pasienter. Selv om man ikke gjør oss til ett fakultet, så går det an å tilrettelegge for bedre samarbeid, legger han til.

Behøver ikke bytte fakultet

Leder for Psykologisk institutt ved NTNU, Magne Arve Flaten poengterer at det er mulig å flytte lokalene til instituttet uten å bli en del av det medisinske fakultet eller et eventuelt helsevitenskapelig institutt, og at han heller ikke er av den oppfatning at de samfunnsvitenskapelige delene av psykologien risikerer å bli nedprioritert.

Jeg pleier å si at psykologi er faget der biologien møter samfunnet. Det vil alltid være en brytning mellom de biologisk orienterte og de samfunnsorienterte innen psykologien. Jeg tror ikke at de samfunnsvitenskapelige delene av studiet vil forsvinne til fordel for en mer helsefaglig spisset psykologiutdanning, sier han.

Flaten, som tidligere var leder for psykologisk institutt i Tromsø mens det ble flyttet til et medisinsk fakultet, poengterer at en integrering i DMF vil bety at innholdet i det man forsker på vil dreie seg mer mot helse. Undervisningen vil de i større grad enn forskningen stå fritt til å bestemme over selv.

– Så vidt jeg vet var det ikke noen trend at undervisningstilbudet ved Psykologisk institutt i Tromsø ble trukket i en helsefaglig retning etter integreringen med det helsevitenskapelige fakultet der. Men nå er det opp til hver enkelt emneansvarlig, ikke meg, å bestemme innholdet i undervisningen, sier han.

Avventer beslutning om Dragvolls framtid

Flaten framhever at det er for tidlig å si hva som vil være bra for instituttet.

De tillitsvalgte studentene har rett når de sier at den faglige delen av diskusjonen har kommet lite fram, og grunnen til det er jo at vi er så tidlig i prosessen, slik at det ikke er noen som vet noe ennå, sier han.

Han påpeker at den lange debatten om flytting av Dragvoll er en medvirkende årsak.

– Vi kommer ikke til å foreta oss så mye før man har bestemt om også Dragvoll skal flyttes, hvor det mest sannsynlig vil komme en avgjørelse i løpet av et halvt års tid. Før det er det ingen som går tungt inn i diskusjonen, siden det ikke er så mye å diskutere, sier han.


– Ikke aktuelt i Oslo

Ved Universitetet i Oslo er Psykologisk institutt underlagt det samfunnsvitenskapelige fakultet, slik som ved NTNU i dag. Instituttleder i Oslo, Kjetil Sundet, er klar på at det ikke er aktuelt for dem å flytte Psykologisk institutt under det medisinske fakultet.

Det vil være lite hensiktsmessig å plassere instituttet under Det medisinske fakultet med tanke på bredden på psykologistudiet i Oslo, og det faktum at vi har en stor samfunnsvitenskapelig basert del.

– Det vil ikke fungere

Sundet forteller at forslag om sammenslåing ble møtt med stor motstand ved UiO.

– Det har vært forsøkt to ganger å opprette et eget psykologisk fakultet ved UiO, men ingen slo gjennom, sist gang grunnet at ledelsen ikke ønsket flere fakulteter, så nyopprettelse var ikke et tema, sier han.

– Fagene er for ulike

Instituttleder Sundet ved UiO mener det er en artsforskjell mellom medisin og psykologi som fag.

– En samlokalisering mener jeg vil gi problemer, siden det er to helt forskjellige profesjoner. En psykiater er tross alt en lege med en medisinutdanning i bunn, noe som skiller seg ganske mye fra en psykolog. Det kan ha mye for seg fra et brukerperspektiv, men ikke for en god praktisk anvendelse av studiet. Det er ikke en aktuell løsning i Oslo.

Instituttleder Magne Arve Flaten av Psykologisk institutt ved NTNU deler ikke hans oppfatning.

– Hvis en ser på eksempelvis psykisk helsevern, så jobber det både psykologer og psykiatere der. Hvis en skal samle fagmiljøer, vil det ikke være unaturlig å samle dem. Jeg ser ikke noe problematisk med det, sier han.