Velferdstinget med 1,5 millioner til Nybygg

...men pengene kommer med krav til Samfundets ansvar for vedlikehold i Dødens Dal.

Publisert Sist oppdatert

Velferdstinget vedtok tirsdag 3. mars at Studentersamfundet får 1,5 millioner kroner til Nybyggprosjektet. Pengene skal i utgangspunktet gå til fyllingen i Nidelva, men det slås fast i vedtaket at «dersom Samfundet ikke bruker opp tilskuddet til fylling i Nidelva overføres det til sponsormidler til Nybygg generelt».

Grunnen i området fra Samfundet og langs elva i rettning Singsaker berstår av mye kvikkleire, og det vil være nødvendig å lage en fylling i elva for at byggingen av en utvidelse ved Samfundet skal kunne begynne.

Velferdstingets vedtak slår videre fast at «dersom Samfundet ikke bruker opp tilskuddet til fylling i Nidelva overføres det til sponsormidler til Nybygg generelt».

Penger fra reguleringsfondet

Leder av Velferdstinget, Nina Salvesen, forteller til Under Dusken at pengene som nå bevilges til Nybygg-prosjektet kommer fra semesteravgiftens reguleringsfond, hvor ubrukte midler som har blitt til overs etter tidligere års semesteravgiftsfordeling ligger. Ettersom dette er midler studentene selv har betalt inn via semesteravgiften, mener Salvesen at dette er riktig å bruke av fondet heller enn å ha det stående på bok.

– Velferdstinget vurderte det slik at det å gi støtte til Nybygg er å gi støtte til en stor andel av studentmassen. Det er studentene som har betalt disse pengene, og det det viktig at de får det tilbake, sier Salvesen.

Les også: Dette er Studentersamfundets nye leder

Oppfordrer Sit til å gi penger

I vedtaket stiller Velferdstinget seg også positiv til at Sit skal gi Samfundet et forskudd på 5 millioner av de 20 millionene Sit har satt av til Nybygg. Salvesen forklarer formuleringen i vedtaket med at ettersom dette ikke er penger Velferdstinget rår over, kunne de heller ikke fatte bindende vedtak rundt de 20 millionene.

– Det var også ønske om et lån, men ettersom dette er Sits penger, er det ikke noe vi kan vedta direkte, men vi kan innstille hva vi mener pengene bør går til når Sit skal fatte vedtak. De fem millionenne ønsker vi at Sit skal gi.

Samfundetlederen glad for støtten

Samfundetleder Frida Jerve sier til Under Dusken at Samfundet er glade for at Velferdstinget ønsker å støtte Nybyggprosjektet.

– Vi er veldig glade for at VT har lyst til å støtte nybygg og fyllinga! Vi tror dette kommer til å gjøre oss til en bedre studieby.

På spørsmål om hva hun tenker om kravene VT stiller til vedlikehold i Dødens Dal, sier Jerve at,

– Vi tenker at fyllinga i elva og Dødens Dal er ganske forskjellige saker, men at vi nok skal komme til en enighet.

DETTE ER VEDTAKET FRA VELFERDSTINGET:

«Velferdstinget vedtar søknad fra Samfundet om engangstilskudd til fylling i Nidelva på 1.5 million, som skal tas fra reguleringsfondet til semesteravgifta. Sit skal ikke ta over usikkerheten for prosjektet. Dersom Samfundet ikke bruker opp tilskuddet til fylling i Nidelva overføres det til sponsormidler til Nybygg generelt. Velferdstinget ser seg også positive til at Samfundet kan få et forskudd på 5.0 millioner fra tilskuddet på 20.0 millioner fra Sit til Nybygg, for å få likviditet mot merverdiavgiften.
Godkjenningen kommer på vilkårene om at:

  • Ny avtale om bruk, drift og vedlikehold av Gløshaugen idrettspark (Dødens Dal) blir inngått med partene som er involvert.
  • Samfundet godtar sitt ansvar for fremtidig bruk og slitasje av Gløshaugen idrettspark, og bidrar til forebygging av denne slitasjen.
  • Økt kapasitet på Samfundet som følge av Nybygg bidrar til et økt tilbud for hele studentmassen i Trondheim, og at det i større grad åpnes mer for eksterne studentorganisasjoner og -foreninger for bruk på hele Samfundet.»
  • DETTE ER VELFERDSTINGET

  • Velferdstingets oppgave er å ivareta og bedre velferdstilbud for studentene. De bestemmer hvordan semesteravgiften skal brukes og uttaler seg om hvordan Studentsamskipnaden i Gjøvik, Ålesund og Trondheim (Sit) skal prioritere.
  • Semesteravgiften betales av studenter ved utdanningsinstitusjoner med tilknytning til Sit. Hvor høy semesteravgiften skal være og hva pengene skal brukes på bestemmes av Velferdstinget. Pengene fordeles på velferdstilbud som skal komme studentene til gode i både Gjøvik, Ålesund og Trondheim.

  • (Kilde: velferdstinget.no)