Vil sikre Samfundets formål

Da Studentersamfundet sto ferdig i 1929 var det beregnet for en by med 700 studenter. For 60 år siden startet planleggingen av et nybygg som kunne romme den voksende studentmassen. Nå skal drømmen endelig gå i oppfyllelse.

Publisert Sist oppdatert

Etter en omfattende kartleggingsprosess av hvilke behov det er viktig å dekke i et nybygg, presenterte tre arkitektfirmaer hvert sitt alternativ til hvordan bygget kunne utformes. Disse ble lagt fram på et Samfundsmøte, der medlemmer og frivillige på huset kunne komme med kommentarer og tilbakemeldinger. Om alt går etter planen skal nybygget stå ferdig til UKA i 2021.

Fengselstomta: et kompromiss

Prosjektleder: Gabriel Qvigstad leder Nybyggskomiteen og arbeider for et større Samfund.
Prosjektleder: Gabriel Qvigstad leder Nybyggskomiteen og arbeider for et større Samfund.

Prosjektleder Gabriel Qvigstad for Nybygg-komiteen mener at organiseringsprosessen de siste tiårene har vært preget av dårlig prosjekt-planlegging og kvikkleire, og at det først var for halvannet år siden denne tendensen begynte å snu. Da presenterte rektor Gunnar Bovim ved NTNU et forslag om å bygge en park på fengselstomta bak Samfundet, som en del av det store campusprosjektet. Dette ble møtt med sterke protester.

– Vi ville bygge ut, så det kunne vi ikke gå med på. Så da begynte vi å se på mulighetene sammen, og fant etter hvert en løsning som passet for begge parter, sier Qvigstad. Dermed inngikk partene et kompromiss, og Samfundet fikk fortsette planleggingen av sitt nybygg på en tredjedel av tomta, mot at NTNU fikk kjøpe opp resten.

Gjengsjef i Forsterkerkomiteen: Anders Nilsen håper transportav utstyr blir enklere med god planløsning av nybygget.
Gjengsjef i Forsterkerkomiteen: Anders Nilsen håper transportav utstyr blir enklere med god planløsning av nybygget.

Gjennomføring av planene var derimot utfordrende. På grunn av kvikkleiren må grunnen ned mot Nidelva rassikres før et byggeprosjekt kan settes i gang. Gladnyheten kom i september i år. NTNU gikk med på Trondheim kommunes forslag om å bevilge over sju millioner kroner hver til rassikringen, og samtidig bygge en park langs elvebredden.

– Slik blir Trondheim en sikrere by for sine innbyggere, NTNU får oppfylt planen om å samle campus rundt Gløshaugen og Studentersamfundet får endelig sitt nybygg, sier Qvigstad.

Gjengsjef i Kulturutvalget: Frida Jerve ønsker lokaler med bedre kapasitet og flerbrukspotensiale.
Gjengsjef i Kulturutvalget: Frida Jerve ønsker lokaler med bedre kapasitet og flerbrukspotensiale.

Et hus som kan dekke alle behov

– Det er spennende at Samfundet endelig skal bygge ut, og vi håper at vi nå får lokaler som løser noen av de problemene de arrangerende gjengene sliter med i dag, sier gjengsjef Frida Jerve i Kulturutvalget.

En av utfordringene hun viser til er at det ikke er plass til alle som ønsker å delta på arrangementene som tilbys og at det er for dårlig kapasitet i helgene. Hun mener at en god løsning på dette er å ha dynamiske lokaler som kan romme alt fra foredrag til fester.

– Jeg tror at vi alle ønsker oss et hus som kan fungere på mange måter samtidig, og som kan dekke alle behov. Det hadde vært fint med lokaler som kan brukes til både det kunstneriske og samtidig øke kapasiteten i helgene. For eksempel er Klubben litt for langt og trangt til å fungere som et ideelt konsertlokale, sier hun.

Husets tre formål må sikres

Formålet til Studentersamfundet er tredelt. Ifølge formålsparagrafen skal huset være et samlingssted for studenter, en kulturinstitusjon og et sted for samfunnsengasjement og debatt gjennom samfundsmøter og Norges frieste talerstol.

– Saken er at man ikke lenger klarer å oppfylle alle disse tre punktene i det huset vi har nå. For eksempel avholdes det debatter hver uke, og vanligvis får vi ikke plass til alle som ønsker å delta. Lokalene er ikke egnede, og det blir fort utsolgt, forteller Qvigstad.

Leder Sindre Kristian Alvsvåg for Studenttinget håper også at et nybygg vil åpne for at flere studenter får delta på arrangementer og får anledning til å engasjere seg, og forteller at de har arbeidet med Nybyggkomiteen så langt det har vært mulig.

– Vi er hundre prosent for et nybygg. Det er på tide at studentene får et litt større hus, mener han.

Alvsvåg vektlegger hvor viktig det er å ivareta studenters psykososiale helse, spesielt med tanke på problematikken rundt ensomhet.

– Studentersamfundet oppleves som et tilbud for alle studenter og et godt sted å møte nye mennesker, sier han.

Vil tilrettelegge for god infrastruktur

Gjengsjef Anders Nilsen i Forsterkerkomiteen på Samfundet forteller at gjengen hans samarbeider med Nybyggkomiteen for å finne ut hvordan utformingen skal være, og at et av forslagene er å bygge en ny konsertscene og en såkalt blackbox.

– Det er ikke klart hvor stor scenen blir, men den skal være brukbar i flere settinger. En blackbox vil være hensiktsmessig fordi den er utformet slik at vi ikke trenger å forsterke lyden, og dermed vil det høres mer naturlig ut, spesielt i akustisk sammenheng, forteller han.

For Nilsen er det viktig at det blir tilrette-lagt for en god infrastruktur innad i bygget, spesielt for å få til kabeltrekking.

– I tillegg kan man legge til rette for en planløsning som fungerer bra i konsert-sammenheng. Slik det er i dag må vi ofte trille utstyr gjennom lokaler som er i bruk. Derfor er et ønske fra alle de scenetekniske gjengene å få lettere transportveier for utstyr, sier Nilsen.

Kulturutvalget

Har det overordnede ansvaret for de kulturelle arrangementene fra søndag til torsdag. De planlegger og gjennomfører blant annet konserter, debatt- og temakvelder, og drifter Studentersamfundets Filmklubb.


Forsterkerkomiteen

Har ansvar for alt som har med lyd, lyd-teknikk og lydanlegg å gjøre på Samfundet.


Nybyggskomiteen

Har arrangert møter på Samfundet for å få innspill fra studenter til nybygget. De tre bidragene fra arkitektfirmaene skal vurderes av en egen evalueringskomité. Nybyggskomiteen vil sammen med Finans-styret avgjøre hvilke forslag og elementer som ønskes til nybygget basert på tilbakemeldinger fra studentene og evalueringskomiteen.


Hvem skal betale?

Finansieringen av utbyggingen er ikke på plass, selv om planleggingen er godt i gang. Qvigstad forteller at de er avhengige av at NTNU, kommunen og samskipnaden støtter prosjektet økonomisk og at de bidrar med sine visjoner for nybygget.

– Dette er et samarbeidsprosjekt med et felles mål om at studentene i Trondheim får det Samfundet de fortjener, understreker han.

Komiteen er også i dialog med kultur-minister Trine Skei Grande og forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø angående et økonomisk bidrag gjennom statsbudsjettet for 2020.

– For første gang siden 1929 ber vi om et engangstilskudd, og håper at vi sammen klarer å realisere et svært etterlengtet nybygg på Studentersamfundet, sier prosjektlederen.

Hva skjer framover?

Til nå har Nybyggkomiteen hatt fokus på å få inn behov fra så store deler av studentmassen som mulig.

– Vi har fått inn over 2000 innspill, og alle behandles nøye slik at vi får et bygg for alle studentene i Trondheim. Bygget skal også kunne driftes på en god måte av gjengene på huset, sier Qvigstad.

Framover mot januar skal det lages et romprogram, som er en oversikt over funksjonene det nye bygget skal inneholde. Dette bestemmes i samarbeid med både medlemmene og de frivillige på huset gjennom workshops og spørreundersøkelser. Fokusgrupper har også blitt arrangert, som har sett på ulike områder innenfor for eksempel arrangering, teknikk og kunstnerisk virksomhet.

– Samfundet er et dynamisk hus som har endret seg fysisk innvendig etter at det først ble bygget. Vi ønsker å bygge et fleksibelt nybygg, slik at organisasjonen kan fortsette å forme huset de neste 90 årene også. Det er et viktig prinsipp for hele utbyggingen, mener Qvigstad.

Når romplanen er ferdig i januar leverer Nybyggkomiteen forslaget til Finansstyret, som godkjenner det og sender det videre til Storsalen for behandling. Forslaget skal presenteres på et samfundsmøte, hvor alle som deltar kan komme med innspill før det endelige resultatet kan vedtas. Qvigstad poengterer at noe av det viktigste for prosjektet er at makten ligger i Storsalen.

– Vi har en stram tidsplan og står foran noen vanskelige avgjørelser framover, fort­setter han.

Arbeidet med et skisseprosjekt kan ikke starte før romplanen er klar. Da bestemmes det hvor de vedtatte funksjonene skal plasseres i det nye bygget. Planleggingen her skjer i samarbeid med arkitekter og rådgivere, og Qvigstad understreker at det er her profesjonelle aktører vil være sentrale.

Byggingen skal starte på nyåret 2020, og etter planen vil nybygget stå ferdig til UKA i 2021.

– Vi kan ikke bygge under UKA, og vi kan ikke bygge når det store campusprosjektet setter i gang. Det er nå det gjelder. Tiden er inne for at vi endelig skal klare å få dette til.