Debatt:

Rødt setter studentene i fokus

Er du student og usikker på hva du burde velge i år? Her er fem grunner til å gi utfordreren Rødt en sjanse!

Publisert Sist oppdatert

Første grunn: boligpolitikk.

Dagens boligmarked er i stor grad preget av en kommersialisering som presser bolig- og leieprisene oppover. Dette er noe som berører alle, og spesielt mange studenter kjenner dette på kroppen når størsteparten av studiestøtta går til å betale husleia. Rødt mener at etableringen av en ikke-kommersiell boligsektor, der boliger blir bygget med formål om å dekke folks behov framfor profitt, er essensielt for å sikre alle et sted å bo til en overkommelig pris, og dette er like fullt gjeldende for studenter. I tillegg til denne nye boligsektoren, ønsker Rødt å gi støtte til bygging av minst 5000 nye studentboliger hvert år, mot Arbeiderpartiets 3000 og Høyres 2000. Dette vil også bidra til å senke leieprisene, både for studenter og alle andre på leiemarkedet i studiebyene.

Andre grunn: vi vil bekjempe velferdsprofitørene.

Tanken om at livsnødvendige tjenester skal drives med mål om behovsdekking framfor profitt er gjennomgående i hele vår politikk: Vi ønsker blant annet at de offentlige midlene som i dag går som tilskudd til privat-kommersielle velferdsforetak, heller skal gå til å styrke og utvide det offentlige velferdstilbudet. Det er i alles favør at offentlig drevne velferdstilbud med et likt tilbud til alle utvides, og at vi ikke får et parallelt velferdssystem der bemidlede mennesker kan kjøpe seg forrang til bedre tjenester.

LES OGSÅ: Student-løftene innfris av Høyre

Tredje grunn: vi vil forbedre velferdsordningene for studenter.

Å være student er i seg selv en fulltidsjobb. Derfor mener vi at det å være avhengig av en deltidsjobb ved siden av studiene ikke bare er psykososialt og faglig hemmende, men også helt urimelig. Vi har derfor som mål å gjøre det mulig å leve komfortabelt som fulltidsstudent uten å måtte jobbe ved siden.

I tillegg til å redusere husleia ved å øke tilbudet av studentboliger, vil Rødt bedre studenters økonomi på flere måter: Først og fremst har vi en plan om å fase studiestøtteordningen over til en fullstipendiert ordning mens vi også øker støtten til 2,5 G. Studenter har fått merke koronapandemien like godt på kroppen som samfunnet forøvrig, men støtteordningene har uteblitt, og studenter har kun blitt tilbudt å sette seg i enda større gjeld. Vi vil innføre en dagpengeordning for studenter. Å være student er som sagt en fulltidsjobb, og derfor vil vi innføre en særegen arbeidsmiljølov for studenter.

Fjerde grunn: Tannhelse som en del av offentlig velferd.

Mange studenter har ikke råd til å gå til tannlegen, noe som ikke bare er negativt for dem her og nå, men som også kan medføre store problemer i framtida. Derfor vil Rødt gjøre tannhelse billigere for alle. Vi ønsker å innføre gratis tannhelsetjeneste for alle, til og med det året man fyller 25 år. Dette er en betydelig endring fra dagens grense på 18 år. Vi vil også ha et egenandelstak for tannhelse på 2 000 kroner for alle over 25 år, og at 40 prosent av utgifter over 2 000 skal refunderes. Dette vil gi studenter mulighet til å dra til tannlegen, på lik linje som til fastlegen, og det vil bidra til å hindre større problemer med tennene til studenter i framtida.

Femte grunn: vi vil ha en rettferdig miljøpolitikk.

Høyre hevder at vi i de fire foregående årene har sett den positive effekten av deres studentpolitikk, men når det gjelder klimasaken og utslippstallene er dette langt fra tilfellet. Det er studentene og de unge som vil oppleve konsekvensene av dagens klimapolitikk, så det er avgjørende for studenter at vi har et regjeringsparti som tar klimaendringene på alvor. Høyre-regjeringens klimapolitikk har kuttet utslippene omtrent 4% siden 2013, et tall som må økes betydelig om vi skal unngå en klimakrise.

Selv om alle må bidra til en omstilling kan ikke regningen betales av vanlige folk mens de rike slipper unna, slik situasjonen er i dag under Høyre. Regningen for omstilling skal i all hovedsak tas av de rikeste, de som har råd til å betale den. Rødt ønsker å øke skattene betydelig for de rikeste, samtidig som de som tjener under 600 000 kroner i året skal slippe å betale mer i skatt. Disse skattepengene vil blant annet gå til å satse på fornybar industri som kan erstatte oljenæringen og skape arbeidsplasser. Dette vil sikre en kontrollert nedtrapping av petroleumsindustrien, en industri som hverken er klimavennlig eller lønnsom på sikt. Studentene vil være tjent med en klimapolitikk som løser klimakrisen samtidig som den anerkjenner sosiale forskjeller og sørger for at omstillingen er rettferdig.

Godt valg!

Skriv til oss:

Ønsker du å ytre deg i Under Dusken?

Send ditt innlegg til [email protected]

Retningslinjer for debattinnlegg finner du her.

Powered by Labrador CMS